Betalingsvoorwaarden podotherapeuten

  • U ontvangt de factuur van ons via e-mail of per post.
  • Het bedrag dat u dient te betalen staat vermeld op de factuur.
  • Wij verwachten dat u de rekening betaalt op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer vóór de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum.
  • Als u de factuur niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de factuur alsnog te voldoen binnen 14 dagen vanaf de datum van der herinnering. Mocht de betaling binnen deze gestelde termijn uitblijven, dan brengen wij rente- en incassokosten in rekening.
  • Als u de factuur ook na deze herinnering niet betaald, zijn wij genoodzaakt om uw openstaande factuur over te dragen aan de deurwaarder met extra incassokosten en rentekosten tot gevolg. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen en komen bovenop het bedrag van de openstaande factuur.
  • Wij brengen uw betaling eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw factuur.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient, uw factuur uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.
  • Het e-mailadres waarmee wij u de e-mail met factuur sturen is backoffice@rondompodotherapeuten.nl. Controleer het mailadres, om digital phishing-praktijken te voorkomen.
  • Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen u en ons, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.