Algemene voorwaarden Diabetes Voetencheck

Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan, en het gebruik van, de Diabetes voetencheck-app en op alle informatie en gegevens die op of door middel van de Diabetes voetencheck-app worden aangeboden.

De Diabetes voetencheck-app (hierna: ‘de app’) is een initiatief van RondOm Podotherapeuten en internetbureau Stofloos (hierna: ‘de initiatiefnemers’). Het is een gratis service bedoeld als een risicobeoordeling voor voetproblemen bij diabetes patiënten, gebaseerd op een foto die met uw mobiele apparaat is gemaakt. De risicobeoordeling is gebaseerd op een door een smartphone gegenereerde afbeelding, die mogelijk geen representatie is van enig ongemak dat u ervaart. Op basis van de beoordeling van de foto kunt u de aanbeveling krijgen om een afspraak te maken met een podotherapeut voor nader onderzoek. Het doel van de app is om u bewust te maken de gezondheid van uw voeten en is niet bedoeld als vervanging van traditionele methoden voor de beoordeling van voetproblemen, biedt geen diagnose en is geen vervanging voor een bezoek aan een podotherapeut. De app is ontworpen ter ondersteuning van gezondheidsbeslissingen en keuzes die u voor uzelf maakt. Elk vertrouwen door u afgeleid uit de app is naar eigen inzicht en risico. In het kader van gezondheid en welzijn, moeten uw beslissingen altijd worden genomen in overleg met uw podotherapeut. U wordt ten zeerste aanbevolen om uw persoonlijke risicofactoren en de terugkoppeling vanuit de app te bespreken met uw podotherapeut. De initiatiefnemers en/of aanbieders van de app zijn niet aansprakelijk wanneer u besluit om de gezondheid van uw voeten, persoonlijke risicofactoren en/of de terugkoppeling vanuit de app niet met uw podotherapeut te bespreken.

Er wordt geen garantie gegeven dat het gebruik van de app vrij zal zijn van technische problemen, inclusief, maar niet beperkt tot, onbeschikbaarheid van informatie, uitvaltijd, serviceonderbrekingen, virussen en u begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer.

De initiatiefnemers geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie in de app. We garanderen niet dat de medische informatie binnen de app beschikbaar, volledig, volledig nauwkeurig en up-to-date zal zijn. De app is zodanig ingericht dat deze enkel een reactie geeft op de door u ingestuurde foto, indien er reden is tot zorg en het bezoek aan een podotherapeut geraden is. Is er geen reden tot zorg, dan ontvangt u geen terugkoppeling. Het uitblijven van een reactie kan echter ook andere oorzaken hebben. Wanneer de foto onduidelijk, dan wel van een onvoldoende kwaliteit is, kan de service die de app biedt bijvoorbeeld op een onvoorspelbare manier worden beïnvloed of mogelijk zelfs in zijn geheel niet worden uitgevoerd. Ook kunnen er technische problemen en andere redenen zijn voor het uitblijven van een reactie. In die gevallen kan het uitblijven van een reactie niet gezien worden als een beoordeling dat er geen sprake is van enig voetprobleem of risico, dat een bezoek aan uw podotherapeut niet nodig is en leidt in geen enkel geval tot enige aansprakelijkheid van de initiatiefnemers. Als u geen terugkoppeling uit de app ontvangt, maar toch twijfels heeft over een potentieel voetprobleem en/of wanneer het probleem verandert, dient u altijd uw podotherapeut te raadplegen.

De initiatiefnemers behouden zich het recht voor, om de inhoud van de app en de beoordeling van een foto aan te passen, gegevens of foto’s te verwijderen en/of uw toegang tot de app te weigeren, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De initiatiefnemers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vorm van actie die u wel of niet onderneemt vanwege of ondanks de informatie binnen de app. Wanneer u een medisch noodgeval heeft of als u zich zorgen maakt over uw medische toestand, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken. Wij raden u ten zeerste af om een behandeling te stoppen, medisch advies negeren, of het inwinnen van medisch advies uitstellen vanwege de informatie in de app.

Het gebruik van de app is kosteloos. De initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

De app is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Daarom zijn de initiatiefnemers niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, waaronder (zonder beperking) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, opbrengsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zakelijke contracten, commerciële kansen of goodwill. U stemt ermee in dat u geen enkele claim persoonlijk tegen vertegenwoordigers of werknemers van de initiatiefnemers zult indienen met betrekking tot enige verliezen of schade die u lijdt in verband met (het gebruik van) de app.

Het auteursrecht op deze app berust bij de initiatiefnemers. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door RondOm Podotherapeuten.