Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen wij u als gebruiker informeren over de wijze waarop er met het gebruik van de Diabetes voetencheck App wordt omgaan met uw persoonlijke- en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, de verwerking en de eventuele uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

RondOm Podotherapeuten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.


Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij bij gebruik van de Diabetes voetencheck app de volgende persoonlijke gegevens:

 • Uw persoonlijke patiëntnummer dat u is toegekend door de zorg verlenende praktijk;
 • Uw telefoonnummer wanneer u gebruik gaat maken van de app indien u geen patiënt bent bij een aangesloten praktijk.
 • Uw geboortedatum;
 • De gegevens omtrent uw voetengezondheid en wanneer dit op basis van de door u ingevulde checklist nodig is een foto van de voet(en). Dit laatste vindt alleen plaats indien de uitkomsten van vragen daartoe aanleiding geven.

Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Indien nodig verwerken wij bovengenoemde gegevens in uw patiëntendossier. Hierbij zijn wij als zorgaanbieder verplicht uw BSN nummer te registreren. Ook moeten we het BSN nummer gebruiken als uw gegevens uitgewisseld moeten worden met andere zorgverleners. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg.

Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/ levering van podotherapeutische interventie(s).

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • in geanonimiseerde vorm voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de  doorontwikkeling van de app.


Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.

Analytische gegevens

App

Als u gebruik maakt van de app Diabetes Voetencheck op uw telefoon, gebruiken we analytische gebruiksgegevens om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

Website

Wanneer u de website www.diabetesvoetencheck.nl bezoekt worden er wel analytische gegevens opgeslagen om de dienstverlening te kunnen verbeteren.

Uw analytische gebruiksgegevens verzamelen we voor onze statistieken en voor beveiliging-, ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden van de website. Inzage in deze gegevens stelt ons in staat de website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Daarnaast kunnen we meer en beter inspelen op uw behoeftes.

Worden gegevens gedeeld met derden?

Diabetes Voetencheck deelt de gegevens van de gebruiker aan de zorginstelling die de gebruiker geselecteerd heeft. Er worden geen gegevens met derden gedeeld, tenzij er sprake is van één van de volgende omstandigheden:

Diabetes Voetencheck maakt gebruik van geselecteerde onderaannemers om haar diensten aan te kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan hosting partijen voor onze website. Hiermee worden strenge afspraken gemaakt over hoe uw gegevens beschermd worden.

Het staat ons vrij om niet-identificeerbare gegevens met onze partners te delen. Hierbij kan gedacht worden aan populatie statistieken, bijvoorbeeld dat de gemiddelde gebruiker x leeftijd heeft.


Overige privacy rechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
  uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • RondOm Podotherapeuten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via ons mailadres info@rondompodotherapeuten.nl
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

  – TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.